DANSK SIMCA KLUB
Velkommen! > Om klubben > Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er : DANSK SIMCA KLUB.
 
§ 2: Klubbens form�l er :  at hj�lpe til bevarelse af SIMCA-biler af alle typer, at give medlemmerne information om muligheder for k�b af reservedele, at informere om andre klubber samt at medvirke ved f�llesarrangementer efter behov.
 
§ 3. Adgang til at blive medlem af klubben har alle, med interesse i at virke for bevarelse af s� mange danske SIMCA-biler som muligt. U�nskede er dog personer, som kun ser en personlig �konomisk gevinst ved at have adgang til klubbens informationer og medlemmernes arbejde.
 
Medlemsskab:
 
§ 4. Beg�ring om indmeldelse kan ske ved henvendelse til det derfor ansvarlige bestyrelsesmedlem eller gennem henvendelse til et andet medlem, idet ethvert medlem er forpligtiget til straks at lade �nske om optagelse i klubben g� videre til f�rn�vnte bestyrelsesmedlem.
 
§ 5. Udmeldelse kan for bestyrelsesmedlemmer kun ske med mindst en m�neds varsel, hvorimod andre medlemmer kan udtr�de straks. Delvis tilbagebetaling af kontigent kan normalt ikke finde sted. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller til det derfor ansvarlige bestyrelsesmedlem.
 
2)  Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, n�r s�rlige forhold giver anledning dertil. Beslutningen tr�ffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. P�g�ldende medlem skal dog inden  bestyrelsens afstemning have haft lejlighed til at freml�gge sine synspunkter. Bestyrelsens beslutning er endelig.
 
§ 6. Medlemsskabet er eet�rigt og fornys ved indbetaling af kontigent. Kontigentperioden l�ber fra 1.7 til 31.6. Ved indbetaling til klubbens girokonto er gyldig kvittering bevis for medlemsskab.
 
2)  Har et medlem trods skriftligt p�krav ikke betalt inden den i p�kravet n�vnte frist, bortfalder medlemsskabet. Ingen, der er slettet pga. kontigentrestance, kan genoptages som medlem, inden tidligere mellemv�render med klubben er bragt i orden.
 
3)  Bestyrelsen kan i s�rlige tilf�lde enstemmigt udn�vne kontigentfri �resmedlemmer.

Stemmeberettigelse:
 
§ 7. Et kontigent omfatter et medlemsblad og en stemme.
 
2)  En stemme er kun gyldig, s�fremt stemmeafgiverens kontigent forhold er i orden p� tidspunktet for stemmens afgivelse. Dette skal kunne dokumenteres ved opt�lling af stemmeberettigede.
 
Myndighed, daglig ledelse:
 
§ 8. Klubbens h�jeste myndighed er generalforsamlingen.

2)  I alle sp�rgsm�l, som ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen, er bestyrelsen h�jeste myndighed.
 
§ 9. Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, best�ende af en formand, en kasserer og en sekret�r. Derudover kan bestyrelsen ved sin egen eller ved generalforsamlingens beslutning herom suppleres med s� mange medlemmer, som der m�tte v�re behov for, s� bestyrelsen s�ttes i stand til at varetage sine pligter p� forsvarlig m�de. Bestyrelsens egen beslutning om udvidelse skal godkendes p� den n�stf�lgende generalforsamling og vedtages med kvalificeret flertal jvfr. § 13.
 
2)  Bestyrelsen kan efter behov neds�tte midlertidige udvalg og arbejdsgrupper, hvis medlemmer ikke beh�ver at v�re medlem af bestyrelsen.
 
Valg af formand og bestyrelse:
 
§ 10. Formanden v�lges personligt af medlemmerne. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv. (Jvfr. dog till�g for 1990)
 
2)  Valg af bestyrelse, revisor og evt. suppleanter sker p� den ordin�re generalforsamling for 2 �r ad gangen, s�ledes at halvdelen af bestyrelsen er p� valg hvert �r. Formand og kasserer skal have hver sin valgperiode. Revisor v�lges og kun for eet �r ad gangen.
 
Ordin�r generalforsamling:
 
§ 11. Ordin�r generalforsamling afholdes een gang �rligt, s� vidt muligt i april m�ned og senest 15. maj. Den indkaldes skriftligt til den adresse, som er meddelt klubben, med mindst 30 dages varsel og har flg. dagsorden :
 
    1. Valg af dirigent og stemmet�ller(e) samt registrering af fremm�dte, gyldige stemmer.
    2. Formandens beretning.
    3. Godkendelse af revideret regnskab.
    4. Fasts�ttelse af kontigent.
    5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
    6. Valg i henhold til 9.
    7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
    8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
    9. Eventuelt.
 
Forslag, der �nskes behandlet p� generalforsamlingen, m� v�re bestyrelsen skriftligt ih�nde mindst 8 dage f�r     generalforsamlingen.
 
Ekstraordin�r generalforsamling:
 
§ 12. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordin�r generalforsamling, n�r den sk�nner det p�kr�vet og skal indkalde til ekstraordin�r generalforsamling, n�r mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt beg�rer dette med en motiveret dagsorden.
 
Afstemning, gyldighed:
 
§ 13. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, dog kan lov- og vedt�gts�ndringer kun  gennemf�res, n�r mindst 1/4 af medlemmerne er til stede og n�r mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for �ndringsforslaget.
 
2)  Opn�s der 3/4 flertal uden at 1/4 af medlemmerne er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage og med 14 dages varsel indkalde til ekstraordin�r generalforsamling. Opn�s der 3/4 flertal p� denne, er forslaget vedtaget uanset antallet af   fremm�dte medlemmer.
 
3)  Der skal tages referat (g�res normalt af bestyrelsens sekret�r) af enhver generalforsamling, ordin�r som
ekstraordin�r, hvoraf klart skal fremg� alle beslutninger truffet p� generalforsamlingen. Referatet samt det godkendte regnskab skal v�re samtlige klubbens medlemmer i h�nde senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.
 
Hemmelig afstemning:
 
§ 14. Skriftlig afstemning finder sted, hvis dirigenten eller blot et medlem �nsker det. Skriftlig fuldmagt kan anvendes ved frav�r. Et medlem kan h�jest medbringe to fuldmagter.
 
Bestyrelsens afgang i utide:
 
§ 15. Afg�r formanden inden en valgperiodes udl�b, fungerer suppleanten som formand indtil f�rstkommende general-forsamling. Afg�r kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem med en s�rlig post inden en periodes udl�b, udpeger bestyrelsen af sin kreds (incl. evt. bestyrelsessuppleanter) en anden, som ligeledes virker frem til f�rstkommende generalforsamling.
 
Bestyrelsens arbejde:
 
§ 16. Bestyrelsen fasts�tter selv sin forretningsorden. Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, t�ller den af formanden eller hans repr�sentant afgivne stemme dobbelt.
 
2)  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n�r formanden eller hans repr�sentant samt ialt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

3)  Der skal tages referat af alle bestyrelsesm�der, s�ledes at det klart fremg�r, hvilke beslutninger, der blev truffet p�
          m�det. Dette referat skal v�re samtlige medlemmer afbestyrelsen i h�nde senest 14 dage efter m�dets afholdelse.
 
�konomi:
 
§ 17. Klubbens regnkabs�r er kalender�ret. Kassereren forest�r klubbens kasse- og regnskabsvirksomhed. Formanden godkender og attesterer samtlige udgiftsbilag. Regnskabet afleveres til revisoren senest 1. marts og skal v�re revideret inden 15. marts. Ved freml�ggelse p� generalforsamlingen skal det v�re underskrevet af kasserer, revisor og formand.
 
2)  Det forel�bige regnskab samt evt. budget for det kommende �r udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelse til ordin�r generalforsamling.
 
§ 18. Ved afholdelse af udgifter p� klubbens vegne m� kassererens godkendelse i hvert enkelt tilf�lde i forvejen v�re indhentet, f�r der kan p�regnes godtg�relse af udgifterne.
 
2)  Klubben kan ikke bringes til at h�fte for, hvad enkelte personer uden bestyrelsens udtrykkelige godkendelse m�tte tr�ffe af indk�bsm�ssige eller lignende arrangementer.
 
3) Klubbens navn m� kun benyttes i s�danne forbindelser med bestyrelsens i forvejen indhentede godkendelse.
 
Opl�sning af klubben:
 
§ 19. Forslag til klubbens opl�sning kan frems�ttes af bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne ved skriftlig frems�ttelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal herefter indkalde til generalforsamling inden 14 dage efter forslagets frems�ttelse og med s�dvanlig varsel. Opl�sning kan herefter kun ske, s�fremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
2)  Opn�s der 3/4 flertal for opl�sning med mindre end halvdelen af medlemmerne tilstede, skal bestyrelsen inden 14 dage og med 14 dages varsel indkalde til ekstraordin�r generalforsamling. Er mindst 3/4 af de afgivne stemmer p� denne for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af fremm�dte medlemmer.
 
3)  Sidst afholdte generalforsamling tr�ffer ved simpelt flertal beslutning om afvikling af klubbens aktiviteter.  Evt. samlinger skal overg� til Danmarks Tekniske Museum. 
   
Repr�sentation af klubben:
 
§ 20. Klubbens medlemmer skal i deres f�rden optr�de p� en s�dan m�de, at klubbens navn og omd�mme ikke bringes i miskredit. Ligeledes skal forholdet klubbens medlemmer imellem v�re pr�get af en venskabelig og kammeratlig �nd. Klubbens formand eller hans stedfortr�der kan p�tale overtr�delse af ovenn�vnte bestemmelser og m�gle i stridigheder imellem medlemmerne.
 
Medlemmerne har pligt til at rette sig efter formandens afg�relse, s�fremt m�gling mod forventning har v�ret forg�ves.
 
2)  Vil et medlem ikke rette sig efter denne afg�relse, kan bestyrelsen bringe den i § 5.2 n�vnte regel om udelukkelse til  praktisk anvendelse.
 
Deltagelse i l�b og andre arrangementer:
 
§ 21. I de af klubbens arrangementer, der finder sted helt eller delvis p� offentlig vej kan kun deltage k�ret�jer, der opfylder myndighedernes forskrifter.
 
2)  Bestyrelsen og evt. l�bsledelse er berettiget til at unders�ge deltagende k�ret�jer og deres papirer med henblik p�    konstatering af overholdelse af ovenn�vnte forskrifter.
 
3)  K�ret�jer, der efter bestyrelsens/l�bsledelsens sk�n ikke overholder forskrifterne, kan udelukkes fra l�b o.lign.