Vedtægter

for Dansk Simca klub

§1. Foreningens navn: Dansk Simca Klub

§2. Klubbens formål: At hjælpe til bevarelse af alle biltyper af SIMCA-familien, at give medlemmerne information om muligheder for køb af reservedele, at informere om andre klubber samt medvirke til fællesarrangementer efter behov

§3. Adgang til at blive medlem af klubben har alle, med interessen i at virke for bevarelse af så mange danske biltyper af SIMCA-familien som muligt. Uønsket er dog personer, som kun ser en personlig økonomisk gevinst ved at have adgang til klubbens informationer og medlemmernes arbejde.


Medlemskab:

§4. Begæring om indmeldelse kan ske gennem klubbens hjemmeside www.simcaklub.dk/tilmelding eller til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer.
 
§5. Udmeldelse kan for bestyrelsesmedlemmer kun ske med mindst en måneds varsel, hvorimod andre medlemmer kan udtræde straks. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Udmeldelse skal ske skriftligt via e-mail til: info@simcaklub.dk eller til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer.
 
§5.2. Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, når særlige forhold giver anledning dertil. Beslutningen træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Pågældende medlem skal dog inden bestyrelsens afstemning have haft lejlighed til at fremlægge sine synspunkter. Bestyrelsens beslutning er endelig.
 
§6. Medlemskabet er etårig og fornys ved indbetaling af kontingent til klubbens bankkonto via bankoverførsel eller MobilePay. Kontingent perioden løber fra 1. juli til 30. juni og kvittering for indbetaling til klubbens bankkonto er gyldigt bevis for medlemskab.
 
§6.2. Har et medlem trods skriftligt påkrav ikke betalt inden den i påkravet nævnte frist, bortfalder medlemskabet.
 
§6.3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde enstemmig udnævne kontingentfri æresmedlemmer.Stemmeberettigelse:
 
§7. Et kontingent omfatter et medlemsblad og en stemme.
 
§7.2. En stemme er kun gyldig, hvis stemmeafgiverens kontingent forhold er i orden på tidspunktet for stemmens afgivelse. I tvivlstilfælde skal den stemmeafgivende fremlægge dokumentation for betalt kontingent.

 
Myndighed og daglig ledelse:
 
§8. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§8.2. I alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen, er bestyrelsen højeste myndighed.
 
§9. Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, bestående af en formand, en kasserer, en sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan ved egen eller ved generalforsamlingens beslutning herom suppleres eller reduceres i antal af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelses egen beslutning om ændringer skal godkendes på den næstfølgende generalforsamling og vedtages med simpelt flertal.
 
§9.2. Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg og arbejdsgrupper, hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.
 

Valg af formand og bestyrelse:
 
§10. Formanden vælges personligt af medlemmerne. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv.
 
§10.2. Valg af bestyrelse, revisor og eventuelle suppleanter sker på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hver år. Formand om kasserer skal have hver sin valgperiode. Revisor vælges kun for et år ad gangen.
 

Ordinær generalforsamling:
 
§11. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, så vidt muligt i april måned og senest 15. maj. Klubbens medlemmer indkaldes skriftligt til den adresse, som er meddelt klubben, med mindst 30 dages varsel og har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e) samt registrering af gyldige stemmer.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  6. Valg i henhold til §10.
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgået bestyrelsen skriftligt mindst 8 dage før generalforsamlingen.
 

Ekstra ordinær generalforsamling:
 
§12. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den skønner det påkrævet. Eller når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette med en motiveret dagsorden.

 
Afstemning, gyldighed:
 
§13. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, dog kan lov- og vedtægtsændringer kun gennemføres når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.

 

Der skal tages referat af enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, hvoraf det klart skal fremgå alle beslutninger truffet på generalforsamlingen. Referatet samt det godkendte regnskab skal være samtlige klubbens medlemmer i hænde senest 4 uger efter generalforsamlingen er afholdt.
 

Hemmelig afstemning:
 
§14. Skriftlig afstemning finder sted, hvis dirigenten eller blot et medlem ønsker det. Skriftlig fuldmagt kan anvendes ved fravær. Et medlem kan højest medbringe to fuldmagter.
 

Bestyrelsens afgang i utide:
 
§15. Afgår formanden eller kassereren inden valgperiodens udløb, indkaldes en suppleant og bestyrelsen udpeger en anden fra bestyrelsen, til at overtage posten frem til førstkommende generalforsamling.
 

Bestyrelsens arbejde:
 
§16. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Ved afstemning i bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, tæller den af formanden afgivne stemme dobbelt.
 
§16.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt mindst to af bestyrelsen medlemmer er til stede.

§16.3. Der skal tages referat af alle bestyrelsesmøder, således at det klart fremgår hvilke beslutninger, der er truffet på mødet.


Økonomi:

§17. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren forestår klubbens kasse- og regnskabsvirksomhed. Regnskabet afleveres til revisoren senest 1. marts og skal være revideret inden 15. marts. Ved fremlæggelse på generalforsamlingen skal det være underskrevet af formand, kasserer og revisor.
   
§18. Ved afholdelse af udgifter på klubbens vegne må kassererens godkendelse i hvert enkelt tilfælde være indhentet, før der kan påregnes godtgørelse af udgifterne. Klubbens navn må kun benyttes i sådanne forbindelser med kassererens godkendelse.
 
§18.2. Klubben kan ikke bringes til hæfte for, hvad enkelte personer uden bestyrelsens skriftlige godkendelse måtte træffe af indkøbsmæssige eller lignende arrangementer.
 

Opløsning af klubben:
 
§19. Forslag til klubbens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne, ved skriftlig fremsættelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal herefter indkalde til generalforsamling inden 14 dage efter forslagets fremlæggelse og med sædvanligt varsel. Opløsningen kan herefter kun ske, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede samt at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§19.2. Opnås der ¾ flertal for opløsning med mindre end halvdelen af medlemmerne tilstede, skal bestyrelsen inden 14 dage og med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Er mindst ¾ af de afgivne stemmer for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 
§19.3. Sidste afholdte generalforsamling træffer ved simpelt flertal beslutning om afvikling af klubbens aktiviteter. Eventuelle samlinger skal overgå til Danmarks Tekniske Museum.
   

Repræsentation af klubben:
 
§20. Klubbens medlemmer skal i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens navn og omdømme ikke bringes i miskredit. Ligeledes skal forholdet klubbens medlemmer imellem være præget af en venskabelig og kammeratlig ånd. Klubbens formand kan påtale overtrædelse af ovennævnte bestemmelser og mægle i stridigheder imellem medlemmer. Medlemmer har pligt til at rette sig efter formandens afgørelse, såfremt mægling har været forgæves.
 
§20.2. Vil et medlem ikke rette sig efter denne afgørelse, kan bestyrelsen bringe den i §5.2. nævnte regel til praktisk anvendelse.
 

Deltagelse i løb og andre arrangementer:
 
§21. I de af klubbens arrangementer, der finder sted helt eller delvis på offentlig vej kan kun deltage køretøjer, der opfylder myndighedernes forskrifter.
 
§21.2. Bestyrelsen og eventuelle løbsledere er berettiget til at undersøge deltagende køretøjer og deres papirer med henblik på konstatering af overholdelse af ovennævnte forskrifter.
 
§21.3. Køretøjer, der efter bestyrelsens/løbsledelsens skøn ikke overholder forskrifterne, kan udelukkes fra løb og lignende.Ovenstående vedtægter er godkendt ved klubbens opstart, med senere rettelser, som er enstemmigt vedtaget på klubbens Generalforsamling den 15/4 2023.